VÀI SUY NGHĨ VỀ VAI TRÒ CỦA VĂN HOÁ GIA ĐÌNH, VĂN HOÁ DÒNG HỌ TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NỀN VĂN HOÁ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM

Trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, một nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải ra sức xây dựng một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc đi đôi với sự nỗ lực xây dựng và phát …